De moderne ondernemer kenmerkt zich door een aantal essentiële eigenschappen. Zo bezit de manager anno 2018 de eigenschap om vooruit te kijken, kan hij of zij actief inspelen op uitdagende situaties en is hij of zij bereid om veranderingen in de organisatie aan te brengen. De praktijk is echter een stuk weerbarstiger.

Bewustwording en efficiency

Veranderingen binnen organisaties hebben, vaker dan voorheen, tot doel de efficiency te verbeteren. Om deze veranderingen succesvol te implementeren is bewustwording een eerste vereiste. Bewustwording van de noodzaak tot verandering zorgt voor draagvlak. Hiermee worden bestaande patronen doorbroken en worden de vereisten voor een succesvolle aanpak zichtbaar. Hiermee wordt de basis gelegd voor een succesvolle implementatie van veranderingen in de organisatie. Door zorg te dragen voor een breed gedragen bewustzijn van de noodzaak tot verandering, komen mensen in beweging. Ontbreekt dat inzicht, dan zal elke verandering, hoe essentieel die ook moge zijn, tot mislukken zijn gedoemd. Belangrijk in dat opzicht zijn de acht kernpunten in het verandermanagement binnen je bedrijf of organisatie:

  • Communiceer de noodzaak tot verandering op alle niveaus
  • Formeer een team om leiding te geven en te nemen
  • Ontwikkel een heldere visie
  • Communiceer die visie aan alle betrokkenen
  • Rust anderen uit om die visie in te zetten
  • Zorg voor korte termijn resultaten
  • Consolideer het behaalde resultaat en bouw hierop verder
  • Zorg voor een blijvend karakter ten aanzien van de toegepaste veranderingen

Communicatie is het toverwoord

Door tijdig in te spelen op de noodzaak tot veranderingen in je organisatie, vergroot je de slagvaardigheid van je organisatie of onderneming als geheel. Als je in dat proces in staat bent om andere schakels binnen de organisatie direct te betrekken bij de uitvoering van de plannen, zal dit eerder leiden tot succes. Door het realiseren van een gevoel van betrokkenheid, zal de loyaliteit toenemen en is men eerder geneigd op een positieve manier uitvoering te geven aan het beoogde doel. Het succes van elke organisatie is immers het resultaat van een optimale communicatie op alle niveaus. Meer zekerheid over het succes van de veranderplannen? Verdiep je goed in de essenties van verandermanagement en maak deel uit van de schrale 30% waar verandertrajecten wél slagen!